Ewaluacja zewnętrzna

Wyniki ewaluacji zewnętrznej

     W październiku 2010 roku w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu miała miejsce całościowa kontrola zwana ewaluacją zewnętrzną, której celem było zbieranie i analizowanie informacji oraz ustalenie poziomu wymagań, które zostały postawione danej placówce. Badanie odbywało się w ramach ogólnopolskiego projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły” ETAP II . Projekt realizowany w ramach III Priorytetu wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Ewaluacja obejmowała cztery obszary pracy szkoły:

1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły;

2. Procesy zachodzące w szkole;

3. Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym

4. Zarządzanie szkołą lub placówką.

     Ewaluacja miała na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkołę w/w wymagań.

Szkoła mogła spełnić poszczególne wymagania na pięciu poziomach:

E – niski stopień wypełnienia wymagania,

D – podstawowy stopień wypełnienia wymagania,

C – średni stopień wypełnienia wymagania,

B – wysoki stopień wypełnienia wymagania,

A – bardzo wysoki stopień wypełnienia wymagania.

      Wyniki ewaluacji zewnętrznej zostały przedstawione gronu pedagogicznemu w obecności ewaluatorów: Pana Zbigniewa Jaguszewskiego oraz Pani Danuty Lauks, a także Pana Tomasza Zawadzińskiego – przedstawiciela Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia, oraz pracowników niepedagogicznych, przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców na Radzie Pedagogicznej w dniu 29 listopada 2010.

     Zespól Szkół Inżynierii Środowiska w każdym z badanych obszarów uzyskał poziom wysoki B i bardzo wysoki A. (Szczegółowe wyniki badania są dostępne w załączniku). Uzyskane wyniki są wysoce satysfakcjonujące. Pani Danuta Lauks zaznaczyła, iż obecność oceny A oznacza, że szkoła jest godna naśladowania, możemy się poszczycić takimi wynikami.

     Z przeprowadzonych badań wynika, iż 100 % uczniów nie jest w szkole obrażanych oraz nie ma miejsc, w których czują się niebezpiecznie. Pan ewaluator Zbigniew Jaguszewski podkreślił, iż Zespół Szkół Inżynierii Środowiska to szkoła bezpieczna m. in. dzięki dyrekcji oraz nauczycielom. Uczeń nie czuje się anonimowo, istnieją bezpieczne warunki nauki. Rozwój szkoły następuje zgodnie z kierunkami kształcenia, placówka przygotowuje absolwentów stosownie do wymagań na rynku pracy. Procesy mają charakter zorganizowany, co sprzyja uczeniu się. Prowadzone są także działania służące wyrównaniu szans edukacyjnych. Szkoła w należytym stopniu podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska oraz wykorzystuje zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju. Organizowane są liczne akcje na rzecz środowiska. W szkole funkcjonuje współpraca w zespołach, sprawowany jest wewnątrzszkolny nadzór pedagogiczny oraz szkoła ma odpowiednie warunki i wyposażenie.  

  pliki

pdfSzczegółowa ocena wymagań w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu 
 
 
     
| Mapa strony | Strona główna | Polityka prywatności | Komunikaty | Kontakt |