Certyfikat Jakości Szkoła Przedsiębiorczości

  galeria

Szczegóły Powiększ
[1]

ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA

UZYSKAŁ

CERTYFIKAT JAKOŚCI „SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” 

Program Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości” to nowe spojrzenie na dotychczas realizowane programy edukacyjne i przedsięwzięcia z zakresu szeroko rozumianej przedsiębiorczości.

Program ma na celu:

 • Promocję edukacji ekonomicznej uczniów jako istotnego wskaźnika jakości pracy szkoły.
 • Promocję edukacji ekonomicznej uczniów jako istotnego wskaźnika jakości pracy szkoły.
 • Promocję programów i przedsięwzięć z edukacji ekonomicznej i z zakresu przedsiębiorczości oferowanych szkołom przez różne instytucje i organizacje.
 • Kształtowanie kultury przedsiębiorczości w szkołach.

W tym przypadku szkoła rozumiana jest jako cała społeczność szkolna – zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. Projekt ma jednak znacznie szerszy zasięg, bowiem zakłada włączenie w działania rodziców uczniów oraz szeroko pojętego środowiska lokalnego, zwłaszcza biznesowego.

Korzyści z udziału w programie Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości”:

 • Certyfikat Jakości przyznawany na 3 lata.
 • Przynależność do grona szkół, które lepiej niż inne dbają o swoich uczniów, przygotowując ich do funkcjonowania w rzeczywistości.
 • Nagrody dla najaktywniejszych szkół. Udział w uroczystej Gali wręczenia Certyfikatów Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości”.
 • Możliwość promocji szkoły i społeczności lokalnej w mediach lokalnych i ogólnopolskich.

Realizacja:

Szkoła przedsiębiorczości” jest znakiem jakości w dziedzinie szeroko rozumianej przedsiębiorczości przyznawanym szkołom gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.

O Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości” mogą ubiegać się szkoły, które:

 • kształtują wśród uczniów postawy przedsiębiorcze,
 • dbają o jakość nauczania i wychowania w obszarze szeroko rozumianej edukacji ekonomicznej i finansowej,
 • współpracują z gospodarczo - społecznym otoczeniem szkoły,
 • inicjują działania z zakresu przedsiębiorczości wspierające środowisko lokalne,
 • przygotowują do rynku pracy.

Certyfikat Jakości „ Szkoła Przedsiębiorczości” zaświadcza, że dana szkoła pełni rolę lokalnego centrum edukacyjnego z dziedziny przedsiębiorczości dla młodych ludzi.

Certyfikat przyznawany jest na 3 lata, z możliwością jego przedłużenia, pod warunkiem przystąpienia do kolejnego cyklu certyfikowania.

Procedura jego przyznawania jest dwustopniowa i obejmuje etap Nominacji i Certyfikacji, w których szkoły realizują działania z zakresu czterech obszarów:

 • I obszar

„ Przygotowujemy do aktywności na rynku pracy”

Szkoła:

  • stwarza odpowiednie warunki do kształtowania u uczniów aktywnej postawy na rynku pracy
  • realizuje program dydaktyczno-wychowawczy uwzględniający przygotowanie ucznia do planowania ścieżki edukacyjnej i budowania kariery zawodowej
  • przygotowuje ucznia do korzystania z pozaszkolnych źródeł informacji dotyczących rynku pracy, a także potrafi pozyskać sojuszników wspierających te działania
  • umożliwia zewnętrzne doskonalenie nauczycieli oraz wewnątrzszkolne doskonalenie w zakresie edukacji dla rynku pracy
  • tworzone są odpowiednie warunki i baza do prowadzenia edukacji w zakresie rynku pracy
  • zapewnia uczniom możliwość udziału w pozaszkolnych formach edukacji dla rynku pracy

                                                                                 

 • II obszar

„ Uczymy świadomego gospodarowania finansami”

Szkoła:

  • stwarza odpowiednie warunki do przygotowania uczniów do świadomego zarządzania finansami
  • osiąga sukcesy, których miarą jest poziom i ciągły postęp osiągnięć edukacyjnych uczniów, zgodny z ich indywidualnymi możliwościami i potrzebami oraz bada osiągnięcia edukacyjne uczniów i wykorzystuje wyniki do podnoszenia efektywności kształcenia
  • tworzy środowisko wspierające proces uczenia się w zakresie edukacji finansowej
  • upowszechnia swoje osiągnięcia w zakresie gospodarowania finansami poprzez działania służące edukacji finansowej lokalnej społeczności

 • III obszar

„ Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi”

Szkoła:

  • rozwija współpracę z lokalnymi partnerami
  • dba o rozwój wiedzy i umiejętności uczniów współpracując ze środowiskiem
  • stwarza uczniom warunki do różnorodnych działań, przedsięwzięć i projektów, w których wykorzystują oni zdobytą wiedzę i kształtują umiejętności oraz dba o to, aby działania uczniów były wspierane przez osoby kompetentne w danej dziedzinie, które dzielić się będą swoim doświadczeniem i doradzać podczas rozwiązywania pojawiających się trudności i problemów
  • dba o rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie współpracy ze środowiskiem
  • organizuje przedsięwzięcia uwłaczające do działania środowisko pozaszkolne
  • pozyskuje dotacje i granty na realizację przedsięwzięć uczniowskich (ekonomicznych, ekologicznych, kulturalnych, prozdrowotnych, itp.)
  • dba o kształtowanie pozytywnego wizerunku, popularyzuje swoje działania i informuje lokalną społeczność o swoich osiągnięciach.

 • IV obszar

„ Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za edukację ekonomiczną”

Szkoła:

  • zapewnia ekonomiczny wymiar kształcenia
  • wprowadza do szkolnego zestawu programów nauczania programy stanowiące uzupełnienie i rozszerzenie treści przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. Jakość tych programów zapewnia rozwój osiągnięć edukacyjnych uczniów i motywuje ich do osiągania sukcesów
  • osiąga sukcesy, których miarą jest poziom i ciągły postęp osiągnięć edukacyjnych uczniów, zgodny z ich indywidualnymi możliwościami i potrzebami. Szkoła podnosi efektywność nauczania poprzez udział uczniów w konkursach i projektach o tematyce ekonomicznej
  • zaspokaja potrzeby edukacyjne oraz zapewnia rozwój osobowy uczniów w zakresie praktycznego wykorzystania wiedzy ekonomicznej
  • rozpoznaje potrzeby nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego, dzięki czemu nauczyciele zapewniają wysoki poziom pracy dydaktycznej. W planach doskonalenia nauczycieli uwzględniane są treści związane z edukacją ekonomiczną
  • zapewnia warunki do realizacji zadań w zakresie edukacji ekonomicznej, stwarza możliwość osiągania wysokiej jakości pracy.

  linki

system.junior.org.pl/sp2/mapa.php?action=view_woj&e=2&pdzial=2
 Szkoły Certyfikowane w II edycji

  pliki

pdfSzkoly certyfikowane w II edycji 
 
 
     
| Mapa strony | Strona główna | Polityka prywatności | Komunikaty | Kontakt |