Stypendia

Jak co roku uczniowie mieszkający na terenie Torunia mogą ubiegać się stypendia szkolne przyznawane przez prezydenta Torunia. Od 1 października ta pomoc materialna udzielana będzie według nowych kryteriów dochodowych. Wnioski można składać od 1 do 15 września 2012 roku 

Kto może ubiegać się o stypendium szkolne?

Znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe:

·     Uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia

·    Wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki

·     Uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki

·     Słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

    

UWAGA!

Od 1 października 2012 r. ulegnie zwiększeniu miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne z 351 zł do 456 zł (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – Dz. U. z 2012 r. poz. 823).

Osoby, których miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie jest większa niż 351 i mniejsza, bądź równa 465 zł także są zobowiązane do założenia wniosku o stypendium szkole w terminie do 15 września 2012 r., przy czym stypendium szkolne dla tych uczniów zostanie  przyznane od miesiąca października 2012 r.

Druk wniosku i szczegółowe informacje dot. stypendium szkolnego zostały opublikowane na stronie Urzędu Miasta Torunia oraz są dostępne w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia, Wydziale Edukacji oraz szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń.

                        

  Pobierz / Otwórz dokument

pdfPomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2012/2013 

  linki

www.um.torun.pl/torun/baza/news_arch.php?offset=0&status=1&news_id=8086&nde=1346277599&nds=1009839600&tit=&txt=
 Druk wniosku i szczegółowe informacje dot. stypendium szkolnego
 
 
     
| Mapa strony | Strona główna | Polityka prywatności | Komunikaty | Kontakt |